KNJIŽNICA

Gradivo za tekmovanje VESELA ŠOLA.

Knjižnično informacijska znanja

Učni načrt za devetletno šolo vključuje tudi knjižnična informacijska znanja (KIZ), kjer učenci spoznajo knjižnico in njene informacijske vire, poizvedujejo in raziskujejo, berejo, poslušajo, gledajo, uporabljajo računalniške in komunikacijske tehnologije za pridobivanje in uporabo informacij.

Knjižničarka načrtuje vsebine in cilje KIZ za posamezen razred v letnem delovnem načrtu. Izvaja jih sama ali pa uro načrtuje skupaj z učiteljem.

SPLOŠNI CILJI PRI KIZ

Branje
Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo bralne strategije, navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

Informacijska pismenost
Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov ter za pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij za njihovo razrešitev.

Učenje
Učenci znajo uporabljati informacijski proces za učenje, znajo uporabljati informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

CILJI GLEDE NA TRILETJA:

1. TRIADA

 • Učenec pridobiva prve samostojne izkušnje v šolski knjižnici.
 • Učenec se navaja na vzdušje knjižničnega prostora, spoznava njeno ureditev in se uči pravilnega obnašanja v knjižnici.
 • Seznani se s postopkom izposoje in vračanja gradiva.
 • Spozna starostni stopnji ustrezen leposlovni in poučno znanstveni knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo.
 • Ob koncu prve triade postane učenec tudi samostojni bralec.
 • Zna uporabljati osnovne storitve v knjižnici.
 • Knjižničar ga z različnimi oblikami in metodami dela motivira za branje.

2. TRIADA

 • Učenec nadgrajuje znanje pridobljeno v prvi triadi.
 • Knjigo spozna kot najštevilčnejši medij v šolski knjižnici.
 • Spozna pot knjige od ustvarjalca do uporabnika.
 • Seznani se s fizičnimi deli knjige in bibliografskimi podatki, ki so pomembni za identifikacijo.
 • Učenec poleg primarnih informacijskih virov začne postopoma spoznavati sekundarne informacijske vire. Seznani se z njihovimi oblikami, namembnostjo in vsebino. Za iskanje informacij uporablja različne iskalne zahteve.
 • Od referenčnih virov zna uporabljati splošne enciklopedije in leksikone.

3. TRIADA

 • Učenec spozna vlogo in pomen informacij v sodobni družbi.
 • Razlikuje med podatkom in informacijo.
 • Pouk je usmerjen k razumevanju izbora iskalne strategije in poznavanju virov za splošno, specialno in tekoče informiranje.
 • Učenec razširi znanje z lokalnih podatkovnih zbirk h globalnim informacijskim omrežjem.
 • Uporablja bibliografske in ne bibliografske zbirke podatkov.
 • Učenec spozna različne tipe knjižnic z namenom, da pridobi točno določeno informacijo.
 • Za potrebe raziskovalnega in projektnega dela učenec spozna pojme CITAT, CITIRANJE IN REFERENCA.
 • Zna uporabljati informacijske vire za samostojno reševanje problemov in določiti njihovo lokacijo.
 • Ob koncu tretje triade postane samostojen uporabnik knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
Dostopnost