Organiziranost

Šolska knjižnica se kot sestavni del šole vključuje in prepleta s celotnim vzgojno-izobraževalnim delom. Knjižnično gradivo in program dela sta usklajena s potrebami učencev in delavcev šole. Je informacijsko središče, namenjeno izobraževanju, delu in sprostitvi.

vrni_me

Knjižnična pravila:

10 x DA 10 x NE

– BEREM KNJIGE IN REVIJE

– PIŠEM REFERATE

– NAJDEM SVOJ MIR

– SE UČIM

– PIŠEM DOMAČO NALOGO

– SE POGOVARJAM S PRIJATELJI

– REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE

– BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD

– UPORABLJAM RAČUNALNIK

– SE SPROSTIM

– NE JEM IN NE PIJEM

– SE NE LOVIM IN SKRIVAM

NE VPIJEM

– NE TEKAM PO KNJIŽNICI

– NE HODIM PO SEDEŽIH

– NE PREKLINJAM

SE NE PRETEPAM

– NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG

SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH UČENCEV

– NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA

Cilji šolske knjižnice v šolskem letu 2023/24:

  • posodobiti knjižnično gradivo,
  • povečati izposojo knjižnega gradiva,
  • motivirati učence za branje,
  • sodelovati v domačih in evropskih izobraževalnih projektih.

Naloge šolske knjižnice:

  • z učenjem uporabe knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov pomagati naučiti učence učiti najti potrebne     informacije, ravnati z njimi ter razvijati fleksibilnost,
  • spodbujati branje ter razvijati kritično mišljenje in problemsko zasnovano učenje,
  • vključevatirazličneoblikemetodedela s knjižnim in multimedijskimgradivom,
  • uvajati samostojno delo pri urah KIZ- vsak razred ima načrtovane 4 ure knjižnično-informacijskih znanj (KIZ). Za te ure se po dogovoru z učitelji predvideni meseci izvajanja lahko tudi spremenijo, glede na potrebe in prilagajanje učni snovi pri pouku.

knjiznica1

Dejavnosti šolske knjižnice:

Strokovno bibliotekarsko delo:

–  nabava knjižničnega gradiva

–  strokovna bibliotekarska obdelava knjižničnega gradiva

–  oprema, ureditev in strokovna postavitev knjižničnega gradiva

–  vodenje vsakodnevne statistike in druge dokumentacije o uporabi in izposoji gradiva

–  oblikovanje letnega delovnega načrta

Bibliopedagoško delo:

–  pedagoške ure z oddelki in priprava na ure knjižnično informacijskih znanj

–  vodenje knjižnih ugank

–  delo z mladimi bralci – Bralna značka

–  organiziranje in priprava knjižnih razstav

–  organiziranje in vodenje zaključka Bralne značke

–  priložnostna nadomeščanja in priprava nanje

Sodelovanje z učitelji in

drugimi strokovnimi delavci:

–  posvet o nakupu novosti za knjižnico

–  organiziranje branja za bralno značko in druga branja v šolski knjižnici

–  sodelovanje na pedagoških in drugih konferencah

–  seznanjanje sodelavcev z novostmi v šolski knjižnici

–  letna priprava na knjižno in knjižnično vzgojo

–  iskanje informacij po internetu in v sistemu COBISS

Sodelovanje s starši:

–  pomoč pri izposoji knjižničnega gradiva

–  svetovanje pri izposoji

Strokovni izobraževanje na šoli ali v drugih organizacijah:

–  sodelovanje na študijski skupini obalno-kraške regije

–  sodelovanje v seminarjih, ki bodo potekali na šoli

Učbeniški sklad:

–  zbiranje podatkov o učbenikih iz Kataloga, ki jih bodo učitelji uporabljali v razredu

–  obveščanje dijakov o izbranih učbeniških kompletih

–  pošiljanje naročilnic staršem

–  priprava zbirnih seznamov naročenih kompletov

–  naročanje učbeniških kompletov

–  priprava in razdeljevanje učbeniških kompletov

–  vodenje evidence o izposoji in vračilu učbenikov

–  pobiranje učbenikov ob koncu šolskega leta

–  poročilo o učbeniškem skladu

Drugo delo:

–  sodelovanje pri naravoslovnih, kulturnih in športnih dnevih

–  sodelovanje pri šolskih ekskurzijah

–  vodenje in sodelovanje v projektih na šoli

–  izdelava in realizacija letnega delovnega načrta šolske knjižnice

–  izdelava in realizacija letne priprave na pouk knjižničnih informacijskih znanj v šolski knjižnici

–  izdelava in realizacija letnega načrta dela projektnih dejavnosti