Dnevi dejavnosti

OPREDELITEV IN CILJI

Dnevi dejavnosti so tisti del obveznega programa osnovne šole, ki medpredmetno povezujejo
discipline in predmetna področja, vključena v predmetnik osnovne šole. Dnevi dejavnosti
potekajo po letnem delovnem načrtu šole (šolski kurikulum), ki določa njihovo vsebino in
organizacijsko izvedbo. Cilji dni dejavnosti so omogočiti učenkam in učencem utrjevanje in
povezovanje znanja, pridobljenega pri posameznih predmetih in predmetnih področjih,
uporabljanje tega znanja in njegovo nadgrajevanje s praktičnim učenjem v kontekstu
medsebojnega sodelovanja in odzivanja na aktualne dogodke v ožjem in širšem družbenem
okolju.

ŠTEVILO, OBSEG IN POIMENOVANJE DNI DEJAVNOSTI

V šolskem letu je 15 dni dejavnosti, kar v celotnem programu obveznega izobraževanja znese
135 dni, to je več kot 75 % dni, namenjenih pouku v enem šolskem letu.
Posamezni dan dejavnosti se izvede v obsegu 5 pedagoških ur.
Deleži posameznih sklopov dejavnosti, ki so določeni na podlagi upoštevanja razvoja otrok ter
zastopanosti predmetnega področja v predmetniku osnovne šole, so naslednji:

 razred/poim.  1.  2. 3. 4. 5. 6.  7.  8.  9.  Skkupaj
 Kulturni d.  4  4  4  3  3  3  3  3  3  30
 Naravoslovni d.  3  3  3  3  3  3  3  3  3 27
 Športni d.  5 5  5 5  5  5  5  5  5  45
 Tehniški d.  3  3  3  4  4  4  4  3  3  33
 Skupaj  15  15  15  15  15  15  15  15  15  135