Svet šole

Svet šole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki staršev in pet predstavnikov delavcev šole oziroma vrtca.
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma. Člani sveta šole so:

*  Lilijana Valenčič, Vojko Mihelj, Stojan Bilc (predstavniki ustanovitelja)
* Jana Prosen Tomšič, Marko Tomšič, Valter Urbančič (predstavniki staršev)
* Martina B. Jenko, Morena Hostinger, Nataša Frank, Anja Tomšič (predstavniki šole in vrtca)

Predsednica sveta šole je Tanja Blažek.

Pristojnosti sveta

Imenuje ravnatelja, potrjuje letni delovni načrt in poročilo o njegovi realizaciji, samoevalvacijsko poročilo, finančni načrt zavoda, odloča o nadstandardnih programih, obravnava poročila o vzgojno-izobraževalni problematiki ter letno poročilo in odloča o pritožbah (48. člen ZOFVI).
Svet zavoda sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov.

One thought on “Svet šole

  1. Stef Rigotti

    Moj oče Silvano Rigotti – star 99 let – je imel v Knezaku prijatelja v 40-ima imenovanem Francesco (Francisek?) Tomšić se je rodil tudi leta 1922. Vojna jih je ločila in ne ve, kaj se mu je zgodilo od takrat. Ne vem, če je v Knezaku veliko Tomšića, vendar bi to rad izvedel. Hvaležen bi bil, če bi lahko pomagali ali imeli kakršnekoli informacije. Hvala Stef

Komentiranje zaprto.