Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo interesne dejavnosti.

Glede na število oddelkov in v skladu z obveznim predmetnikom je v letošnjem letu na razpolago 14 ur tedensko. V okviru pripadajočega fonda ur so štiri ure namenjene pevskim zborom, 1 ura za izvedbo kolesarskih izpitov v 5. razredu ter tri ure interesnih dejavnosti s področja umetnosti ter tehnike in tehnologije v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju.

 

PEVSKI ZBOR

Zborovsko petje je umetniška dejavnost, ki posreduje posebne glasbene vrednote v šolskem in zunaj šolskem prostoru, pevcem pa razvija višjo raven estetske občutljivosti in odgovornosti do kulture okolja. Petje v pevskem zboru seznanja z lepoto slovenske ljudske in umetne zborovske pesmi ter pesmi drugih narodov in jo uvaja vanjo, uvaja v skupno reševanje problemov za doseganje skupnih ciljev, ohranja in razvija lastno kulturo ter razvija nacionalno zavest. Vpliva na psihično počutje pevcev in poslušalcev.

Splošni cilji zborovskega petja so med drugim sodelovanje na šolskih prireditvah in širšem prostoru, razvijanje osebnosti, intenzivno razvijanje in kultiviranje pevskega glasu in razvijanje interesa za bogato preživljanje prostega časa in skupnega druženja.