Svetovalna služba

Glavna področja dela šolske svetovalne službe so določena z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in z Zakonom o osnovni šoli. Nekatere naloge svetovalni delavec opravlja samostojno, druge v sodelovanju z učitelji, vodstvom šole in drugimi strokovnimi delavci.

Svetovalna služba se vključuje v celovito reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj v šoli preko treh osnovnih vrst dejavnosti svetovalne službe:
–    dejavnosti pomoči
–    razvojnih in preventivnih dejavnosti
–    dejavnosti načrtovanja in evalvacije

Šolska svetovalna služba učence spremlja od vpisa v prvi razred do prehoda iz osnovne v srednjo šolo. Svetujemo jim pri učnih, osebnih in drugih težavah, ki jih sami ne znajo rešiti.

Posebna skrb je namenjena učencem s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Tem učencem se prilagodijo metode in oblike dela, organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, napredovanje in časovna razporeditev pouka. Dodatno strokovno pomoč na naši šoli izvajamo pedagoginja, logopedinja in psihologinja.

Za otroke z učnimi težavami je poleg dopolnilnega pouka in prilagajanja metod in oblik dela v okviru pouka, na šoli organizirana tudi individualna in skupinska učna pomoč.

Posebno pozornost pa namenjamo tudi nadarjenim učencem, ki prav tako potrebujejo njim prilagojen pouk in dejavnosti, da bi lahko razvijali svoje sposobnosti. Šola jim prilagodi metode in oblike dela ter jim omogoči vključitev v dodatni pouk. Nadarjene učence spodbujamo k aktivnemu sodelovanju pri projektih.

Poleg svetovalnega dela zajema naše področje tudi subvencioniranje šole v naravi in šolske prehrane. Pri reševanju socialno-ekonomskih stisk sodelujemo s centri za socialno delo, Rdečim križem, Karitasom, Zvezo prijateljev mladine Slovenije,…
Svetovalna služba nudi otrokom in staršem pomoč pri premagovanju težav, na katere naletijo med šolanjem. Pri svetovalni delavki se lahko oglasijo po nasvet:
UČENCI
•    ko imajo težave pri učenju,
•    imajo težave pri odnosih z vrstniki, učitelji ali starši,
•    ko potrebujejo nekoga za pogovor,
•    ob odločanju o svoji poklicni poti,
•    ko potrebujejo nasvet…
STARŠI
•    ko želijo otroku pomagati pri reševanju učnih ali vzgojnih težav,
•    ko otroci v šoli naletijo na ovire, težave,
•    pri vpisu v 1. razred,
•    pri izbiri poklicne poti,
•    ko potrebujete pomoč,
•    v zvezi s subvencioniranjem šolske prehrane ali šole v naravi.

One thought on “Svetovalna služba

 1. Živa Vidic

  Pozdravljeni,
  moje ime je Živa Vidic in sem študentka, ki na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru zaključuje študij psihologije. Trenutno sem v procesu pisanja magistrskega dela katerega naslov je Dejavniki starševske mediacije otrokove uporabe informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). V nalogi me zanima kakšen pristop imajo starši osnovnošolskih otrok do otrokove uporabe interneta in posameznih digitalnih naprav znotraj vzgoje.
  Za namene raziskovanja sem oblikovala vprašalnik za starše, ki je dostopen na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/330680
  Vljudno vas prosim, da prošnjo za sodelovanje v raziskavi posredujete staršem učencev vaše osnovne šole.
  Že vnaprej se vam zahvaljujem in vas lepo pozdravljam,
  Živa Vidic

Komentiranje zaprto.