KIJZ

KIJZ – katalog informacij javnega značaja

 1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak
Naslov: Knežak 147 a, 6253 Knežak
Telefon: 05 788 00 02
e-naslov: o-ttknezak.po@guest.arnes.si
Odgovorna oseba: mag. Klavdija Sotlar, ravnateljica
Datum objave kataloga: 20. 9. 2019
Datum zadnje spremembe: 5. 9. 2022
Katalog je dostopen na spletni strani:https://www.os-knezak.si/?page_id=107
Druge oblike kataloga: katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
 2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
a) ORGANIGRAM organizacijskih enot
Enota 1: Vrtec pri šoli
Naziv: OŠ Toneta Tomšiča Knežak
Naslov: Knežak 147 a, 6253 Knežak
Telefon: 05 788 00 02
Vodja notranje org. enote: Alenka Biščak, pedagoginja
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje IJZ
Ime in priimek: mag. Klavdija Sotlar
Delovno mesto: ravnateljica
E-naslov: klavdija.sotlar@guest.arnes.si
Poštni naslov: Knežak 147 a, 6253 Knežak
Telefon: 05 788 00 02
c) Seznam glavnih predpisov delovnega področja 
Seznam predpisov del. področja vzgoje in izobraževana: POVEZAVAhttps://zakonodaja.sio.si/predpisi-s-podrocja-vzgoje-in-izobrazevanja-pojasnila/
Seznam predpisov z delovnega področja predšolska vzgoja: POVEZAVAhttps://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/predsolska-vzgoja/
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja: POVEZAVAhttps://www.gov.si/podrocja/izobrazevanje-znanost-in-sport/osnovna-sola/
Odlok o ustanovitvi zavoda: POVEZAVA
Splošni akti zavoda:

 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Hišni red
 • Pravila šolskega reda
 • Vzgojni načrt
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja VIZ: POVEZAVAhttps://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-izobrazevanje-znanost-in-sport/zakonodaja/
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj …
Dokumenti po vsebinskih sklopih:

 • Letni delovni načrt šole
 • Letni delovni načrt vrtca
 • Poročilo o realizaciji LDN
 • Letno poročilo o delu zavoda
 Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na PORTALU JAVNIH NAROČIL.https://www.gov.si/
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oz. zagotavlja svojim uporabnikom.
Postopki, ki jih vodi zavod:

 • zahtevi za dostop IJZ ali ponovno uporabo
 • odločanje o financiranju šole v naravi
 • odločanje o pravicah in dolžnostih učencev
 • odločanje o statusu učenca
f) Seznam javnih evidenc, ki jih uporablja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc
 g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja.
 Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolsko vzgojo: POVEZAVA
 3. OPIS DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola vodi dostop do IJZ:

 • dostop preko spletne strani
 • informacije so fizično dostopne v določenem času na sedežu zavoda.
 4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku 16., 17. in 18. člena UREDBE O POSREDOVANJU IN PONOVNI UPORABI IJZ.
 5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO IJZ
Zavod nima stroškovnika.
 6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV
 • URNIKI, ŠOLSKI KOLEDAR, LDN